Върни си парите с един таг!

Върни си парите с един таг! 💥

📸 Тагни ни на твоя снимка с наш продукт във Фейсбук и ние ще ти върнем парите, които си платил за него!

За да се включиш в играта е необходимо:
1⃣ да ни отбележиш на твоя снимка, на която си с наш продукт.
2⃣ да пазиш касовата бележка за продукта, без значение кога е закупен той.

📆 Край на играта: 23:59 ч. на 30.08.2019 г.

🏆 На 02.09 ще изтеглим 5-ма печеливши, по един за всяка марка:
▪Timberland
▪Napapijri
▪The North Face
▪Skechers
▪Smartwool 
на които ще върнем парите от касовата бележка!

Правила за провеждане на игра “Върни си парите с един таг”


 
Играта “Върни си парите с един таг” (“Игра”) се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Strim-Co (https://www.facebook.com/StrimCo/) с Изпълнител Пропър Медия ООД и Организатор „Стрим Комерс” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК BG030414644, със седалище и адрес на управление: София, Лозенец, ул. Сребърна 21
Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Strim-Co, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.


Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата Strim-Co.
I. Механизъм
1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:
Да отбележе ( тагне ) Facebook страницата на Strim-Co в пост със снимка съдържаща продукт закупен от дружеството организатор.
2. Периодът на Играта e от 19.07.2019 г. до 23:59 часа на 30.08.2019 г.
3. Всеки потребител участва многократно в Играта според броя на закупените продукти.
4. С публикуване на снимка, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
II. Право на участие
6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на Пропър Медия ООД и „Стрим Комерс” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.
7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook страницата на Strim-Co. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да премахва от Facebook страницата на Strim-Co всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.


III. Награждаване
8. Наградата в Играта е левовата равностойност на фискалния бон на продукта, с който участникът е бил избран. Това вклюва по един победител за всеки бранд, който фирмата организатор представлява - съответно Timberland, Napapijri, The North Face, Skechers и Smartwool!
Победителите ( 5 броя ) ще бъде изтеглени на томболен принциp.
9. Печелившите участници ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата на Strim-Co на 02.09.2019 г.
10. След края на играта печелившите участници трябва да се свържат с Facebook страницата на Strim-Co, за да получи инструкции как да получи наградата си.
11. Участникът губи правото си да получи наградата, ако не се свърже с Facebook страницата на Strim-Co до 7 дни след оповестяването на победителите в Играта.
12. Не се допуска замяна на спечелена награда.
Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.


IV. Лични данни
13. Правата на всички Участници в Играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице (в това число от Изпълнителя). Организаторът и Изпълнителят са регистрирани като администратори на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
14. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с Играта, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Данните ще могат да се използват в срок от един месец след получаването им. След изтичането на периода данните ще бъдат изтрити.
15. Организаторът на Играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.


V. Други общи условия при провеждане на томболи
16. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата на Strim-Co. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
17. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 17 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
18. Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора и Изпълнителя.
19. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.
20. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
21. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи.
22. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
23. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.
24. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.
25. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.
26. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
27. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата на Strim-Co, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
28. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
29. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение.
30. С приемането на настоящите Официални правила Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.


Пожелаваме Ви късмет! :)

Моля изчакайте...
Моля изчакайте...